logo

Terms And Conditions

terms-and-conditions image

Standardowe warunki handlowe i informacje o kliencie

 1. Standardowe warunki handlowe § 1 Postanowienia podstawowe
 1. Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (SOFTFLIX AG) za pośrednictwem strony internetowej softflix.com. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie, jeśli to konieczne, własnych warunków jest wykluczone.
 2. „Konsumentem” w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej. Termin „przedsiębiorca” odnosi się do każdej osoby fizycznej, osoby prawnej lub prawnej spółki osobowej, która dokonuje czynności prawnej w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów.

Sprzedajemy produkt pod własną nazwą w imieniu innych, tj. na rzecz podmiotu zewnętrznego, który jest właścicielem danego produktu. W tym zakresie pełnimy rolę pośrednika częściowego lub całkowitego prowizji. Mimo to jesteśmy partnerem umownym, który korzysta ze wszystkich odpowiednich praw i podlega wszystkim odpowiednim obowiązkom.

 1. Gdy tylko umieścisz dany produkt na naszej stronie internetowej, złożymy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.
 2. Umowa kupna zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:

Produkty przeznaczone do zakupu przenoszone są do „koszyka”. Możesz wybrać koszyk za pomocą odpowiednich przycisków na pasku nawigacyjnym i dokonać tam zmian w dowolnym momencie.

Po wejściu na stronę „Do kasy” i wprowadzeniu swoich danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, w końcu ponownie wyświetlą się dane zamówienia jako przegląd zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, przelew natychmiastowy) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy natychmiastowego system płatności.

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, wybierz i/lub wprowadź odpowiednie dane. Wreszcie na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego przejrzenia lub zmiany (możesz również użyć przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej) wszelkich informacji na stronie podsumowania zamówienia lub anulowania zakupu.

Klikając przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w celu złożenia zamówienia, deklarujesz przyjęcie zamówienia w sposób prawnie wiążący, na mocy którego dochodzi do zawarcia umowy kupna.

 1. Nie jesteś związany swoimi zapytaniami dotyczącymi tworzenia oferty, które zostały nam przekazane. Dostarczymy Ci tekstową i wiążącą ofertę (np. za pośrednictwem poczty e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.
 2. Realizacja zamówienia oraz przesłanie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym musisz upewnić się, że adres e-mail, który podałeś u nas, jest prawidłowy i że otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowane. W szczególności musisz upewnić się, że odpowiednie e-maile nie są blokowane przez filtr SPAM.

§ 3 Zawarcie umowy na pobieranie produktów

 1. Przedmiotem umowy jest zakup produktów do pobrania (treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych). Gdy tylko umieścisz na naszej stronie internetowej odpowiedni produkt do pobrania, złożymy Ci wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.
 2. Umowa kupna zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:

Produkty do pobrania do kupienia są umieszczane w „koszyku”. Klient może użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać zmian w dowolnym momencie. Po wywołaniu strony „do kasy” i wprowadzeniu odpowiednich danych osobowych i warunków płatności, wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, przelew natychmiastowy) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub przekierowany na stronę internetową dostawcy natychmiastowego system płatności.

Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, wybierz i/lub wprowadź odpowiednie dane. Wreszcie na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po przekierowaniu z powrotem do naszego sklepu internetowego dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia masz możliwość ponownego przejrzenia lub zmiany (możesz również użyć przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej) wszelkich informacji na stronie podsumowania zamówienia lub anulowania zakupu.

Korzystając z przycisku „Złóż zamówienie w połączeniu z obowiązkiem zapłaty” w celu wysłania zamówienia, oznaczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, co skutkuje zawarciem umowy kupna.

 1. Nie jesteś związany zapytaniami dotyczącymi tworzenia oferty. Dostarczymy Ci tekstową i wiążącą ofertę (np. za pośrednictwem poczty e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.
 2. Realizacja zamówienia oraz przesłanie wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób częściowo zautomatyzowany. W związku z tym musisz upewnić się, że adres e-mail, który podałeś u nas, jest prawidłowy i że otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail jest gwarantowane. W szczególności musisz upewnić się, że odpowiednie e-maile nie są blokowane przez filtr SPAM.

§ 4 Licencja na używanie do pobierania produktów

 1. Oferowane produkty do pobrania są chronione prawem autorskim. Otrzymasz prostą licencję operacyjną na każdy zakupiony u nas produkt do pobrania, chyba że w odpowiedniej wycenie określono inaczej.
 2. Licencja na proste użytkowanie obejmuje zezwolenie na zapisanie i/lub zapisanie kopii produktu do pobrania na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym do użytku osobistego.

Nie możesz wykonywać żadnych dodatkowych kopii. Wyraźnie zabrania się zmieniania pliku lub jego części, przetwarzania go i udostępniania go prywatnie lub komercyjnie podmiotom zewnętrznym w jakikolwiek sposób.

§ 5 Umowy specjalne związane z oferowanymi formami płatności

*(1)

Opcje płatności od Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest zawsze dokonywana na rzecz Klarna:

 • Natychmiastowy przelew bankowy: dostępny w Niemczech i Austrii. Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
  • Karta kredytowa (Visa/Mastercard): Dostępna w Niemczech i Austrii. Obciążenie jest dokonywane po wysłaniu towaru lub biletów/po udostępnieniu usługi lub, w przypadku abonamentu, zgodnie z podanymi terminami.

Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o firmie Klarna można znaleźć tutaj. Klarna będzie traktować Twoje [dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności Klarna.](http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/prywatność)

Aby uzyskać więcej informacji o firmie Klarna, kliknij tutaj. Aplikację Klarna można znaleźć tutaj.

§ 6 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie praw własności

 1. Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dana sytuacja dotyczy roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.
 2. Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.
 3. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące warunki:
 4. Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu pełnego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu ani przeniesienia w celu zabezpieczenia przed przejściem własności tych towarów.
 5. Możesz odsprzedać towar w ramach uporządkowanej transakcji. W związku z tym niniejszym cedujesz na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty rachunku, które zostały Ci naliczone w wyniku operacji odsprzedaży, a my akceptujemy tę cesję. Ponadto jesteś upoważniony do ściągnięcia kwestionowanego roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań płatniczych w sposób uporządkowany, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia roszczenia.
 6. W przypadku zmieszania i połączenia towaru zastrzeżonego nabywamy współwłasność nowo powstałej rzeczy. Ta współwłasność odpowiada stosunkowi, jaki istnieje między wartością fakturową towarów objętych zastrzeżeniem własności a innymi przetworzonymi przedmiotami w momencie przetwarzania.
 7. Jeśli złożysz żądanie tego rodzaju, będziemy zobowiązani do zwolnienia należnych nam zabezpieczeń, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie do zabezpieczenia o więcej niż 10%. Odpowiadamy za wybór zabezpieczeń do zwolnienia.

§ 7 Gwarancja

 1. Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Roszczenia z tytułu wad rzeczy używanej są wykluczone, jeżeli wada wystąpi po upływie roku od wydania rzeczy. Jeżeli wada wystąpi przed upływem roku od wydania rzeczy, roszczenia z tytułu wady można dochodzić z ustawowym terminem przedawnienia wynoszącym dwa lata od wydania rzeczy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania:
 • za szkody, które można nam przypisać z naszej winy, wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem;
 • o ile umyślnie ukryliśmy wadę lub zaakceptowaliśmy gwarancję jakości towaru.
 1. Jako konsument jesteś proszony o niezwłoczne sprawdzenie produktu pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych zaraz po jego dostawie oraz o niezwłoczne zgłoszenie reklamacji nam i firmie przewozowej w formie pisemnej. Nawet jeśli nie zastosujesz się do tego żądania, nie będzie to miało wpływu na Twoje prawne roszczenia gwarancyjne.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do wyżej wymienionych przepisów gwarancyjnych obowiązuje następująca różnica:
 3. Przyjmuje się, że podane przez nas dane oraz opis produktu dostarczony przez producenta to jedyne rzeczy, które odzwierciedlają właściwości i stan danego produktu. Inne reklamy, notki i oświadczenia wydawane przez producenta nie są uważane za reprezentatywne dla właściwości i stanu wymienionego produktu.
 4. Jeżeli towar okaże się wadliwy, zastrzegamy sobie prawo do naprawy towaru lub dostarczenia zamienników. Jeżeli wada nie zostanie usunięta, możesz według własnego uznania żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Usunięcie wady ma zastosowanie po nieudanej drugiej próbie, chyba że z okoliczności wynika inaczej, w szczególności ze względu na charakter rzeczy i/lub wady lub inne okoliczności. W przypadku naprawy nie ponosimy dodatkowych kosztów, które wynikną z przeniesienia rzeczy w inne miejsce niż miejsce wykonania, o ile przeniesienie nie jest zgodne z przeznaczeniem rzeczy.
 5. Okres gwarancji wynosi rok po dostarczeniu produktu. Skrócenie terminu nie dotyczy:
 • za szkody, które można nam przypisać z naszej winy, wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia oraz za inne szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem;
 • o ile umyślnie ukryliśmy wadę lub zaakceptowaliśmy gwarancję jakości towaru;
 • do towarów, które są używane do budowy zgodnie z ich normalnymi instrukcjami użytkowania i których wady zostały przez to spowodowane;
 • o ustawowe roszczenia regresowe, które masz wobec nas w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

§ 8 Wybór prawa, miejsce wykonania, jurysdykcja

 1. Obowiązuje prawo niemieckie. Ten wybór prawa ma zastosowanie do klientów tylko wtedy, gdy nie powoduje cofnięcia ochrony gwarantowanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu klienta (zasada korzyści z wątpliwości ).
 2. Jeżeli nie jesteś konsumentem, ale przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub instytucjonalnym funduszem prawa publicznego, naszym miejscem prowadzenia działalności jest właściwość miejscowa sądu oraz miejsce wykonania wszystkich usług, które wynikają z relacje biznesowe, które z nami istnieją. Ten sam warunek dotyczy sytuacji, w których nie jesteś związany z ogólnym miejscem jurysdykcji w Niemczech lub UE, a także sytuacji, w których miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie wszczęcia postępowania . Nie ma to wpływu na możliwość zwrócenia się do sądu związanego z innym miejscem jurysdykcji.
 3. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.
 1. Informacje o kliencie
 2. Tożsamość sprzedawcy

SOFTFLIX AG

Maksymilianstr. 33

80539 Monachium

Niemcy

Telefon: +49 (0) 800 7777 199 E-Mail: contact@softflix.com

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów (platforma ODR), którą można przeglądać pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

 1. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są wykonywane zgodnie z regulaminem „zawarcie umowy” w naszych standardowych warunkach handlowych (część I.).

 1. Język umowy, zapisanie tekstu umowy

 2. Językiem umowy będzie język angielski.

 3. Pełny tekst umowy nie jest u nas zapisywany. Przed wysłaniem zamówienia, za pośrednictwem systemu online - koszyk, dane umowy mogą zostać wydrukowane lub zapisane elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, ustawowo wymagane dane dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz standardowe warunki handlowe są ponownie przesyłane pocztą elektroniczną.

 4. Otrzymasz wszystkie informacje umowne w ramach wiążącej oferty w formie pisemnej, na przykład pocztą elektroniczną, w przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, które można wydrukować lub zapisać elektronicznie w bezpieczny sposób .

  1. Kodeksy postępowania
 5. Dobrowolnie podlegamy kryteriom jakości Käufersiegel firmy Händlerbund Management AG, które można zobaczyć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

 6. Dobrowolnie podlegamy Europejskiemu Kodeksowi Postępowania, który można zobaczyć pod adresem: http://www.euro-label.com/kodex/index.html.

 7. Główne cechy produktu lub usługi

Kluczowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej wycenie.

 1. Ceny i formy płatności

 2. Ceny podane w odpowiednich ofertach są cenami całkowitymi, podobnie jak koszty wysyłki. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie podatki uboczne.

 3. Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wyświetlić, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej wycenie, są one wyświetlane osobno w trakcie realizacji zamówienia i muszą być dodatkowo ponoszone przez Ciebie, o ile bezpłatna dostawa nie zostanie potwierdzona.

 4. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy ponieść nieuzasadnione dodatkowe koszty, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut pobierane przez banki), które musisz ponieść.

 5. Musisz również ponieść koszty wynikające z przelewów w przypadkach, w których dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność jest inicjowana poza Unią Europejską.

 6. Dostępne metody płatności są wyświetlane po kliknięciu odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowej lub są ujawniane w odpowiedniej wycenie.

 7. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne.

  1. Warunki dostawy
 8. Warunki dostawy, termin dostawy i istniejące ograniczenia dostaw, jeśli mają zastosowanie, można znaleźć, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

 9. Jeśli jesteś konsumentem, ustawowo uregulowane są następujące zasady: Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia się sprzedanego przedmiotu podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero po dostarczeniu przedmiotu, niezależnie od tego, czy operacja wysyłki jest ubezpieczona. . Warunek ten nie ma zastosowania, jeśli samodzielnie zleciłeś firmie transportowej, która nie została wskazana przez nas lub osobie, która została w inny sposób wyznaczona do realizacji operacji spedycyjnej.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, operacje dostawy i wysyłki odbywają się na własne ryzyko.

 1. Ustawowe prawo gwarancyjne

Odpowiedzialność za wady regulują postanowienia „Gwarancji” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Te SBT i dane klientów zostały stworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT, którzy pracują dla Händlerbund i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku wystawienia ostrzeżeń. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.](https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb -usługa)

ostatnia aktualizacja: 27.10.2020